isbac.kinofinal.ru

People Web cams chat srilankan wemon

The core developers made a conscious decision to enable automatic updates for minor releases and translation files out of the box.
Their loyalty never wavers and your love will never die.

Sa pagdating ng panginoon looking for dating in

Rated 3.96/5 based on 803 customer reviews
does cassie dating p diddy Add to favorites

Online today

ANO ang gagawin mo kapag nalaman mong may isang magnanakaw na lihim na nagmamanman at nanloloob sa inyong pamayanan?

Sa ano angkop na inihalintulad ni Jesus ang kaniyang pagdating?

Mayroong Isa, na ang mga propesiya ay napatunayang walang pagkakamali..

Si Jesu-Kristo, sa pamamagitan ng Kanyang Salita, ay maaaring magdala sa atin sa hinaharap; Siya'y maaasahang gabay.

Sa hula ring ito, sinabi muna ni Jesus: “May kinalaman sa araw at oras na iyon ay walang sinuman ang nakaaalam, kahit ang mga anghel sa mga langit kahit ang Anak, kundi ang Ama lamang.” (Mateo ) Kaya naman hinimok ni Jesus ang kaniyang mga tagapakinig: “Maging handa . Bakit kailangang-kailangang ‘patuloy na magbantay,’ at ano ang nasasangkot dito? Talaga ngang magiging gaya ng magnanakaw ang pagdating ng Panginoon para sa mga tagasanlibutan, na nagtatakip ng kanilang mga tainga sa babala tungkol sa dumarating na kalamidad.

(2 Pedro 3:3-7) Subalit kumusta naman para sa tunay na mga Kristiyano?

[TINAPAY NG SALITA NG DIYOS] Unang Linggo ng Adbiyento – K Nobyembre 22, 2015 UMASA KAYO’T AKING TUTUPARIN Panay kawalang katiyakan ang pinagdaanan ng mga Israelita sa lumang tipan.

Puro kawalang kaayusan rin ang pumalibot sa batang-batang Iglesya na itinatag ng Panginoon.

Pagkatapos ng lahat, sino ang maaaring makaalam ng higit pa tungkol sa katapusan ng sanlibutan kaysa sa Isa na lumalang nito sa pasimula? Sa kapitulo 24 ng Mateo at kapitulo 21 ng Lucas Siya'y personal na nagbigay ng ilang "mga tanda," o mga katunayan, na sa pamamagitan nito ay malalaman natin na malapit na ang Kanyang pagdating.‘Tandaan ninyo ito: kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay.Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na di ninyo inaasahan.’" Sa biglang tingin, ang mga talatang ito ay nagbibigay ng isang malinaw at tiyak na sagot sa tanong.Upang maingatan ang iyong mga mahal sa buhay at mahahalagang ari-arian, mananatili kang alisto at mapagbantay.Kasi, ang magnanakaw ay hindi naman nagpapadala ng liham para sabihin kung kailan siya darating.Tanong: "Posible bang malaman kung kailan ang muling pagparito ni Hesu Kristo?